நாம் வாங்கும் மருந்து உண்மையானதா இல்லை போலி மருந்தா என்பதை கண்டுபிடிக்க எளிய வழி:

மருந்து பட்டையின் பின் ஒன்பது இலக்க கோட் எண் ஒன்று அச்சிடபட்டு இருக்கும். அந்த எண்ணை 9901099010 என்ற எண்ணுக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியோ www.901099010.com என்ற போர்டலிலோ கொடுத்து சரி பார்த்து கொள்ளலாம்.

It’s very useful to everyone…..
In India if anytime you are worried if the medicine is not just fake or counterfeit, You can send a 9 digit code as SMS to 9901099010 and you will get a reply back if the drug was authentic.
Whenever a unit of medicine is produced at the factory, it is labeled with a unique code. When you purchase a medicine you can send this code which is at back of the unit to 9901099010 You will receive an SMS which tells if you the medicine is genuine and provides you will batch number, expiration, and other information.

This drug authentication service is provided by Pharma Secure, a global innovator in drug authentication technologies and software. It provides two ways to check the authentication of any drugs, one is through their website portal 901099010.com where you simply have to enter the authentication code printed on the back side of the drug, and the other is through your mobile phone by sending the authentication code as SMS to +91 9901099010 . On behalf of the manufacturers, Pharma Secure shares the complete details of the drugs like its genuinity, expiry dates and manufacturing details.

This service came into existence after a mandate issued by the DGFT – Directorate General of Foreign Trade , which makes it compulsory for medicines to have barcodes entailing unique product identification code, unique serial number, batch number and details of expiry date. The deadline for this mandate is July 2012.

References:

Online Drug Authentication Service

Pharma Secure